Dret Bancari i dels consumidors

Dret Bancari i dels consumidors

Defensa i representació dels afectats per producte financer comercialitzat per entitats bancàries com les participacions preferents, les obligacions subordinades, els SWAP, els bons i altres productes d’alt risc. Negociació i reclamació judicial, en el seu cas, de clàusules abusives i limitatives en productes amb garantia hipotecària o en altres fórmules de préstec. Operacions creditícies en…

Read More

Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil

Reclamació d’indemnitzacions derivades de qualsevol tipus de responsabilitat civil incloent l’avaluació del cas i el diagnòstic de les possibilitats d’èxit amb intervenció d’assessors mèdics. Negociació prejudicial davant el causant del dany i la seva asseguradora. Elecció de la via processal més adequada per a la interposició d’accions judicials en demanda de danys morals, personals i…

Read More

Dret de Successions i Família

Dret de Successions i Família

La Consulta, tramitació, negociació i reclamació judicial d’herències, llegítimes i d’altres drets successoris, inclosa la vesant fiscal i tributària. L’assessorament legal, la negociació i la mediació respecte les relacions familiars, de parella o paterno-filials. Resolució de conflictes en l’àmbit de la família per la via del comú acord entre les parts i la interposició de…

Read More

Operacions Immobiliàries i Urbanístiques

Operacions Immobiliàries i Urbanístiques

La reclamació de defectes de la construcció i/o d’incompliments contractuals derivats de qualsevol tipus d’operació immobiliària. Les operacions hipotecàries i registrals convenients per al millor desenvolupament dels projectes. L’assessorament en matèria de turisme, usos immobiliaris i demés operacions immobiliàries o urbanístiques, expedients d’habitatges, habitatges de protecció oficial, expropiacions i arrendaments. Veure tots els serveis

Read More