Dret Bancari i dels consumidors

Defensa i representació dels afectats per producte financer comercialitzat per entitats bancàries com les participacions preferents, les obligacions subordinades, els SWAP, els bons i altres productes d’alt risc.

Negociació i reclamació judicial, en el seu cas, de clàusules abusives i limitatives en productes amb garantia hipotecària o en altres fórmules de préstec.

Operacions creditícies en les que es concedeixin préstecs o crèdits amb garantia personal o real, tan en negocis en si mateixos com dins d’altres transaccions.

Veure tots els serveis