Tenim àmplia experiència en l’assessorament legal especialitzat i la defensa judicial en Dret Mercantil i Societari, Responsabilitat Civil,  Dret de la Construcció, Dret Immobiliari, Contractació Bancària, Dret dels Consumidors, Dret de Família i Successions.

El nostre bufet incorpora ja la segona generació d’advocats. Amb ella ampliem els serveis legals als nostres clients en l’àmbit del Dret de les Noves Tecnologies, donant resposta legal als reptes jurídics que reclama la societat de la informació i la comunicació.

Operacions Immobiliàries i Urbanístiques

L’assessorament legal, la tramitació, la gestió, l’administració, la representació legal i judicial, la negociació, la contractació, la mediació, la promoció, la consulta, l’estudi i l’informe relatiu a operacions immobiliàries o urbanístiques de qualsevol tipus, així com relatius a expedients d’habitatges, habitatges de protecció oficial, expropiacions, arrendaments o de qualsevol altre tipus.

L’assessorament en matèria de turisme i usos immobiliaris.

La reclamació de defectes de construcció i/o d’incompliments contractuals derivats de qualsevol tipus d’operació immobiliària.

Les operacions hipotecàries i registrals necessàries i/o convenients per al millor desenvolupament dels projectes.

Dret Matrimonial i de Família

L’assessorament legal, la negociació i la mediació respecte les relacions familiars, de parella o paterno-filials.

Resolució de conflictes en l’àmbit de la família per la via del comú acord entre les parts i la interposició de les accions necessàries per obtenir resposta jurídica als conflictes matrimonials.

 

Dret de Successions

La Consulta, tramitació, negociació i reclamació judicial d’herències, llegítimes i d’altres drets successoris, inclosa la vesant fiscal i tributària.

 

Dret Administratiu  

Anàlisi de l’actuació de les administracions públiques en matèria de llicències administratives, urbanisme, expropiacions forçoses, contractació i assessorament legal en la intervenció dels ciutadans.

 

Dret Bancari

Defensa i representació dels afectats per producte financer comercialitzat per entitats bancàries com les participacions preferents, les obligacions subordinades, els SWAP, els bons i altres productes d’alt risc.

Negociació i reclamació judicial, en el seu cas, de clàusules abusives i limitatives en productes amb garantia hipotecària o en altres fórmules de préstec.

Operacions creditícies en les que es concedeixin préstecs o crèdits amb garantia personal o real, tan en negocis en si mateixos com dins d’altres transaccions.

Dret Mercantil

Operacions empresarials d’adquisició, compravenda, transmissió, arrendament, cessió de valors, drets, accions o qualsevol altre tipus de béns, mobles o immobles, executades tan per persones físiques com jurídiques.

L’assessorament previ per a tots aquells aspectes fiscals o financers propis de la gestió o l’administració dels béns.

Dret de Consumidors

La representació processal, la mediació i la defensa en matèria de drets i garanties dels consumidors en qualsevol àmbit legal.

Medi Ambient

L’assessorament legal i jurídic, la tramitació, la gestió, l’administració, la representació legal i judicial, la negociació, la contractació, la mediació, la promoció, la consulta, l’estudi jurídic i l’informe relatiu a aspectes mediambientals, d’aigües i energia. Relacionat amb la normativa que regula aquest àmbit, així com qualsevol altre aspecte normatiu o jurídic lligat amb les relacions de la nova economia globalitzada.

Noves Tecnologies

Adaptació al marc legal i normatiu de la Societat de la Informació i la Comunicació (TIC) i a les noves exigències d’una economia globalitzada i digital.

 

Danys i Perjudicis

Reclamació d’indemnitzacions derivades de qualsevol tipus de responsabilitat civil incloent l’avaluació del cas i el diagnòstic de les possibilitats d’èxit amb intervenció d’assessors mèdics.

Negociació prejudicial davant el causant del dany i la seva asseguradora.

Elecció de la via processal més adequada per a la interposició d’accions judicials en demanda de danys morals, personals i patrimonials.

Dret de la persona amb discapacitat

L’assessorament a l’entorn familiar de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Incapacitacions, planificació de successions, testaments, tuteles, curateles, patrimonis protegits i la tramitació judicial de qualsevol afer relatiu al tercer sector.  

Contractació civil 

Operacions personals d’adquisició, compravenda, transmissió, arrendaments, cessió de drets, accions, valors o qualsevol altre tipus de béns, així com recomanacions relatives als aspectes fiscals o financers propis de la gestió o administració d’aquests.

Fiscalitat

La consulta, l’estudi i l’informe relatiu als impostos i taxes vinculats a qualsevol tipus d’operació de les esmentades en els apartats anteriors, així com la tramitació dels expedients i les declaracions davant les autoritats corresponents.