Dret de Successions i Família

La Consulta, tramitació, negociació i reclamació judicial d’herències, llegítimes i d’altres drets successoris, inclosa la vesant fiscal i tributària.

L’assessorament legal, la negociació i la mediació respecte les relacions familiars, de parella o paterno-filials.

Resolució de conflictes en l’àmbit de la família per la via del comú acord entre les parts i la interposició de les accions necessàries per obtenir resposta jurídica als conflictes matrimonials.

Veure tots el serveis